Friss

Új weblapunk: myszallas.com

Új weblapunk: grabovoj.hu, vegtelenforras.hu

Új szoftverünk: PüszlaSZIG, szigorú számadású bizonylatokat értékesítők számára írott ügyviteli szoftver. Részletek

Elkészült az Ecclesia Domus, egyházi adminisztrációs szoftverünk legújabb verziója! https://ecclesiadomus.hu

Új szolgáltatásunk: Tárhely és Domain

AKCIÓS nyomtatás! Most 40% kedvezménnyel! Részletek...

Nyomtasson CD-re vagy DVD-re olcsón és gyorsan. Részletek...

Új szolgáltatásunk: DMS - dokumentum tárolás felsőfokon... http://webiktat.hu

Új weblapunk: http://drpresent.hu

Új weblap: http://ebeskkse.hu

Új szoftverünk: leltárív készítő. Készítse el Ön is leltárívét elektronikusan, egyszerűen. A szoftver áráról érdeklődjön e-mail-ben!

!DINAMIKUS WEBLAP AKCIÓ!
Rendeljen most dinamikus weblapot, és
50% kedvezményt kap! (részletek)

Elkészült legújabb honlapunk: http://nyirgelse.gkat.hu Látogasson
el ide Ön is!

Megjelent legújabb szoftverünk a
PÜSZLA számlázó és készletnyilvántartó
rendszerünk!

Új szolgáltatásunk: Websop

ÚJ! Nézzen be hozzánk, ahol a legjobb árakat találja: TurboBolt.hu Már nem csak számítástechnika...

Új weblapunk: nyife.hu

ugralovar adatvedelem
Untitled Document
Az ÜZEMELTETŐ (ProgÜgy Kft. (progugy.hu)) elkötelezett a látogatók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A  ProgÜgy Kft. (progugy.hu) a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A ProgÜgy Kft. (progugy.hu) az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelovel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 • A személyes adatok védelméről és a közérdeku adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
 • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
 • A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseirol szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérol szóló 1995. évi CXIX. törvény.
A ProgÜgy Kft. (progugy.hu) adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. 
Adatkezelési alapfogalmak
 • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megorzi e minoségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekintheto azonosíthatónak, ha ot - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetoleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzo tényezo alapján azonosítani lehet;
 • különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyozodésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, 
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bunügyi személyes adat;
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes köru vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezo szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely muvelet vagy a muveletek összessége, így például gyujtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzok (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
 • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetové teszik;
 • nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetové teszik;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott idore történo lehetetlenné tétele;
 • adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési muveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a muveletek végrehajtásához alkalmazott módszertol és eszköztol, valamint az alkalmazás helyétol;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezo szervezet, aki vagy amely az adatkezelo megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezo szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelovel vagy az adatfeldolgozóval;
 • harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

A ProgÜgy Kft. (progugy.hu) alkalmazott adatkezelési elvei 
Személyes adat akkor kezelheto, ha 
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Különleges adat akkor kezelheto, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy törvény elrendeli. 
Az érintett a hozzájárulását az adatkezelovel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerzodésben foglaltak teljesítése céljából. A szerzodésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés idotartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. 
A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerzodésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. 
Csak olyan személyes adat kezelheto, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. 
Személyes adat csak megfelelo tájékoztatáson alapuló belegyezéssel kezelheto. 

Az érintettet egyértelmuen, közérthetoen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés idotartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: 
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; 
b) pontosak, teljesek és ha szükséges idoszeruek; 
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos (pl. személyi szám). 

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különbözo adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévo adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére csak akkor továbbítható, ha 
a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárul, vagy 
b) azt törvény lehetové teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetoleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelo szintu védelme. 
Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor. 

Az adatkezelő, illetoleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelonek, az adatfeldolgozónak, illetoleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetojének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik. 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérol, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. 
Az érintett kérelmére az adatkezelo tájékoztatást ad az általa kezelt, illetoleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról idotartamáról, az adatfeldolgozó nevérol, címérol (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggo tevékenységérol, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a személyes adatokat. Az adatkezelo köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb ido alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közértheto formában megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kéro a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelohöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszunt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. 

A helyesbítésrol és a törlésrol az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellozheto, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelo vagy az adatátvevo jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, vagy a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetové teszi. 
Az adatkezelo - az adatkezelés egyideju felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idon belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményérol a kérelmezot írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelo köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetoleg az annak alapján tett intézkedésekrol értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Változások az Adatvédelmi Szabályzatban 
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Szabályzat feltételeit megváltoztassuk. Mivel ezen az oldalon minden változtatást közzéteszünk, javasoljuk, hogy rendszeresen tanulmányozza ezt az oldalt. Ha Ön az Adatvédelmi Szabályzat változtatásait követoen is igénybe veszi a Szolgáltatást, ez a változtatások Ön általi elfogadásának minosül. ", " Linkek 
Az Oldalak más weboldalakra átirányító linkeket tartalmazhatnak. A ProgÜgy Kft. (progugy.hu) nem ellenorzi ezeket a weboldalakat, és nem felel azok, illetve az azokon található tartalom, hirdetések, termékek és egyéb anyagok elérhetoségéért. A ProgÜgy Kft. (progugy.hu) nem vállal sem közvetlen, sem közvetett felelosséget a felhasználó által ezzel kapcsolatban elszenvedett károkért vagy veszteségekért. Ön a saját kockázatára fér hozzá és használja a linkrol elért oldalakat és az ott található anyagokat.", "A ProgÜgy Kft. (progugy.hu) Hírlevél adatkezelési szabályzata 

A ProgÜgy Kft. (progugy.hu) Hírlevél adatkezelését az ÜZEMELTETO végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett elozetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A felhasználókról gyujtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlo személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlo valamely személyes adata. 

Az ÜZEMELTETO nem kapcsolja össze az ProgÜgy Kft. (progugy.hu)-n gyujtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal. 

Harmadik országba (külföldre) a ProgÜgy Kft. (progugy.hu) felhasználói adatokat nem továbbít. 

A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket a ProgÜgy Kft. (progugy.hu) korlátlan ideig megoriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. 

A ProgÜgy Kft. (progugy.hu) honlapján különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyozodésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bunügyi személyes adat) nem gyujt felhasználóiról. 

A ProgÜgy Kft. (progugy.hu) látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a ProgÜgy Kft. (progugy.hu) Hírlevél szolgáltatása csak regisztráció után vehető igénybe. 

Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján a ProgÜgy Kft. (progugy.hu) köteles a megkereso hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevoje (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. 

A ProgÜgy Kft. (progugy.hu) az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésobb 30 napon belül válaszol. Írja meg kérdését! Email:kt@Progugy.hu (progugy.hu) 

Az érintett adatok köre

 • honlap látogatók és hírlevél olvasók technikai jellegu adatainak rögzítése: A honlap látogatása és a hírlevelek megnyitása során a ProgÜgy Kft. (progugy.hu) rögzíti a felhasználók IP címét, melybol bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngészo típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsosorban technikai jellegu célja van, a rendszer folyamatos muködéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval a ProgÜgy Kft. (progugy.hu) nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a ProgÜgy Kft. (progugy.hu) a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépérol, illetve beállíthatja böngészojét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. 
E technikai jellegu adatokat a ProgÜgy Kft. (progugy.hu) a felvételtol számított 52 nap után törli rendszerébol.

 • külső szolgáltatók adatfelvétele: A ProgÜgy Kft. (progugy.hu) honlap html kódja, továbbá a kiküldött hírlevelek html kódja külso szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szerverek segítik a honlapon és a hírlevélben megtalálható reklámok megjelenítését, továbbá a látogatottsági adatok független auditálását. E szolgáltatók a ProgÜgy Kft. (progugy.hu) megbízásából személyes adatot nem, csupán az egyénre utaló információktól megfosztott adatokat jogosultak kezelni.
 • regisztrációs adatok - feliratkozás hírlevélre: A ProgÜgy Kft. (progugy.hu) Hírlevél szolgáltatás, funkciójából adódóan, csak regisztrált felhasználók számára veheto igénybe. A regisztráció az e-mail cím megadásából, és az ezt követő visszaigazolási eljárásból áll (double opt-in rendszer), melynek során a ProgÜgy Kft. (progugy.hu) meggyozodik arról, hogy valóban a jogosult jelentkezett a hírlevélre. Az adatszolgáltatás önkéntes, bármikor visszavonható.

Ezen adatokat a ProgÜgy Kft. (progugy.hu) nyilvánosságra nem hozza, harmadik személynek át nem adja. A hírlevélhez a tartalmat külso személy szolgáltatja, aki nem fér hozzá a személyes adatokhoz. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegu üzenetet küldjön számukra. A megadott e-mail címet és a visszaigazolással a ProgÜgy Kft. (progugy.hu) birtokába került nevet kérelemre törli a rendszerbol. A hírlevélrol a felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélben található leírás szerint. Amennyiben a felhasználó minden hírlevélrol leiratkozik, úgy adatai külön kérés nélkül törlésre kerülnek. A sikertelen feliratkozási kérelmek és az azokkal továbbított személyes adatok (e-mail cím, esetleg név) a próbálkozástól számított 7. napon törlésre kerülnek. A hírlevelek reklámüzenetet tartalmazhatnak.